Preprint

[1] Jie Ren, Yaxin Li, Shenglai Zeng, Han Xu, Lingjuan Lyu, Yue Xing, Jiliang Tang
     Unveiling and Mitigating Memorization in Text-to-image Diffusion Models through Cross Attention
     preprint, 2024

[2] Qiaolin Lu*, Jiayuan Ding*, Lingxiao Li, Yi Chang, Jiliang Tang, Xiaojie Qiu
     Graph Contrastive Learning of Subcellular-resolution Spatial Transcriptomics Improves Cell Type Annotation and Reveals Critical Molecular Pathways
     preprint, 2024

[3] Shenglai Zeng*, Jiankun Zhang*, Pengfei He, Yue Xing, Yiding Liu, Han Xu, Jie Ren, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Yi Chang, Jiliang Tang
     The Good and The Bad: Exploring Privacy Issues in Retrieval-Augmented Generation (RAG)
     preprint, 2024

[4] Kaiqi Yang, Hang Li, Hongzhi Wen, Tai-Quan Peng, Jiliang Tang, Hui Liu
     Are Large Language Models (LLMs) Good Social Predictors?
     preprint, 2024

[5] Li Ma*, Haoyu Han*, Juanhui Li, Harry Shomer, Hui Liu, Xiaofeng Gao, Jiliang Tang
     Mixture of Link Predictors
     preprint, 2024

[6] Haitao Mao, Guangliang Liu, Yao Ma, Rongrong Wang, Jiliang Tang
     A Data Generation Perspective to the Mechanism of In-Context Learning
     preprint, 2024

[7] Jingzhe Liu, Haitao Mao, Zhikai Chen, Tong Zhao, Neil Shah, Jiliang Tang
     Neural Scaling Laws on Graphs
     preprint, 2024

[8] Haitao Mao*, Zhikai Chen*, Wenzhuo Tang, Jianan Zhao, Yao Ma, Tong Zhao, Neil Shah, Michael Galkin, Jiliang Tang
     Graph Foundation Models
     preprint, 2024

[9] Jie Ren, Han Xu, Pengfei He, Yingqian Cui, Shenglai Zeng, Jiankun Zhang, Hongzhi Wen, Jiayuan Ding, Hui Liu, Yi Chang, Jiliang Tang
     Copyright Protection in Generative AI: A Technical Perspective
     preprint, 2024

[10] Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, et al.
      TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
      preprint, 2024

[11] Wenzhuo Tang*, Renming Liu*, Hongzhi Wen, Xinnan Dai, Jiayuan Ding, Hang Li, Wenqi Fan, Yuying Xie, Jiliang Tang
      A General Single-Cell Analysis Framework via Conditional Diffusion Generative Models
      preprint, 2023

[12] Harry Shomer, Yao Ma, Haitao Mao, Juanhui Li, Bo Wu, Jiliang Tang
      Adaptive Pairwise Encodings for Link Prediction
      preprint, 2023

[13] Shenglai Zeng*, Yaxin Li*, Jie Ren, Yiding Liu, Han Xu, Pengfei He, Yue Xing, Shuaiqiang Wang, Jiliang Tang, Dawei Yin
      Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
      preprint, 2023

[14] Pengfei He, Han Xu, Yue Xing, Jie Ren, Yingqian Cui, Shenglai Zeng, Jiliang Tang, Makoto Yamada, Mohammad Sabokrou
      Confidence-driven Sampling for Backdoor Attacks
      preprint, 2023

[15] Han Xu, Jie Ren, Pengfei He, Shenglai Zeng, Yingqian Cui, Amy Liu, Hui Liu, Jiliang Tang
      On the Generalization of Training-based ChatGPT Detection Methods
      preprint, 2023

[16] Yingqian Cui*, Jie Ren*, Han Xu, Pengfei He, Hui Liu, Lichao Sun, Yue Xing, Jiliang Tang
      DiffusionShield: A Watermark for Copyright Protection against Generative Diffusion Models
      preprint, 2023
     

Publications in 2024

[1] Huimin Zou, Jiquan Chen, Xianglan Li, Michael Abraha, Xiangyu Zhao, Jiliang Tang
     Modeling Net Ecosystem Exchange of CO2 with Gated Recurrent Unit Neural Networks
     In Agricultural and Forest Meteorology, 2024

[2] Jiayuan Ding*, Renming Liu*, Hongzhi Wen*, Wenzhuo Tang*, Zhaoheng Li, Julian Venegas, Runze Su, Dylan Molho, Wei Jin, Yixin Wang, Qiaolin Lu, Lingxiao Li, Wangyang Zuo, Yi Chang, Yuying Xie, Jiliang Tang
     DANCE: a deep learning library and benchmark platform for single-cell analysis
     In Genome Biology, 2024

[3] Kaiqi Yang, Yucheng Chu, Taylor Darwin, Ahreum Han, Hang Li, Hongzhi Wen, Yasemin Copur-Gencturk, Jiliang Tang, Hui Liu
     Content Knowledge Identification with Multi-Agent Large Language Models (LLMs)
     In Proceedings of the 25th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED), 2024

[4] Jie Ren, Han Xu, Yiding Liu, Yingqian Cui, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Jiliang Tang
     A Robust Semantics-based Watermark for Large Language Model against Paraphrasing
     In Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), 2024

[5] Ziwen Zhao, Yuhua Li, Yixiong Zou, Jiliang Tang, Ruixuan Li
     Masked Graph Autoencoder with Non-discrete Bandwidths
     In Proceedings of the ACM Web Conference (WWW), 2024

[6] Haitao Mao, Lixin Zou, Yujia Zheng, Jiliang Tang, Xiaokai Chu, Jiashu Zhao, Dawei Yin
     Whole Page Unbiased Learning to Rank
     In Proceedings of the ACM Web Conference (WWW), 2024

[7] Haitao Mao, Juanhui Li, Harry Shomer, Bingheng Li, Wenqi Fan, Yao Ma, Tong Zhao, Neil Shah, Jiliang Tang
     Revisiting Link Prediction: a Data Perspective
     In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2024

[8] Zhikai Chen, Haitao Mao, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Wei Jin, Haiyang Zhang, Hui Liu, Jiliang Tang
     Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMs)
     In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2024

[9] Hongzhi Wen*, Wenzhuo Tang*, Xinnan Dai, Jiayuan Ding, Wei Jin, Yuying Xie, Jiliang Tang
     CellPLM: Pre-training of Cell Language Model Beyond Single Cells
     In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2024

[10] Pengfei He, Han Xu, Jie Ren, Yingqian Cui, Shenglai Zeng, Hui Liu, Charu C. Aggarwal, Jiliang Tang
      Sharpness-Aware Data Poisoning Attack
      In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2024 (spotlight: 5%)

[11] Haoyu Han, Xiaorui Liu, Li Ma, MohamadAli Torkamani, Hui Liu, Jiliang Tang, Makoto Yamada
      Structural Fairness-aware Active Learning for Graph Neural Networks
      In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2024

[12] Yaxin Li*, Jie Ren*, Han Xu, Hui Liu
      Neural Style Protection: Counteracting Unauthorized Neural Style Transfer
      Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) 2024
     

Publications in 2023

[1] Zhikai Chen, Haitao Mao, Hang Li, Wei Jin, Hongzhi Wen, Xiaochi Wei, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Wenqi Fan, Hui Liu, Jiliang Tang
     Exploring the Potential of Large Language Models (LLMs) in Learning on Graphs
     In ACM SIGKDD Explorations Newsletter (SIGKDD Explorations), 2023

[2] Harry Shomer, Yao Ma, Juanhui Li, Bo Wu, Charu C. Aggarwal, Jiliang Tang
     Distance-Based Propagation for Efficient Knowledge Graph Reasoning
     In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2023

[3] Haoyu Han, Xiaorui Liu, Feng Shi, MohamadAli Torkamani, Charu C. Aggarwal, Jiliang Tang
     Towards Label Position Bias in Graph Neural Networks
     In Proceedings of the 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023

[4] Haitao Mao, Zhikai Chen, Wei Jin, Haoyu Han, Yao Ma, Tong Zhao, Neil Shah, Jiliang Tang
     Demystifying Structural Disparity in Graph Neural Networks: Can One Size Fit All?
     In Proceedings of the 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023

[5] Juanhui Li*, Harry Shomer*, Haitao Mao, Shenglai Zeng, Yao Ma, Neil Shah, Jiliang Tang, Dawei Yin
     Evaluating Graph Neural Networks for Link Prediction: Current Pitfalls and New Benchmarking
     In Proceedings of the 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023

[6] Wei Jin*, Haitao Mao*, Zheng Li, Haoming Jiang, Chen Luo, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Hanqing Lu, Zhengyang Wang, Ruirui Li, Zhen Li, Monica Xiao Cheng, Rahul Goutam, Haiyang Zhang, Karthik Subbian, Suhang Wang, Yizhou Sun, Jiliang Tang, Bing Yin, Xianfeng Tang
     Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
     In Proceedings of the 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023

[7] Zitao Liu, Qiongqiong Liu, Teng Guo, Jiahao Chen, Shuyan Huang, Xiangyu Zhao, Jiliang Tang, Weiqi Luo, Jian Weng
     XES3G5M: A Knowledge Tracing Benchmark Dataset with Auxiliary Information
     In Proceedings of the 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023

[8] Harry Shomer, Wei Jin, Juanhui Li, Yao Ma, Hui Liu
     Learning Representations for Hyper-Relational Knowledge Graphs
     In Proceedings of the 2023 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2023

[9] Wentao Wang, Harry Shomer, Yuxuan Wan, Yaxin Li, Jiangtao Huang and Hui Liu
     A Mix-up Strategy to Enhance Adversarial Training with Imbalanced Data
     In Proceedings of the 32nd ACM International on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2023

[10] Wenzhuo Tang, Hongzhi Wen, Renming Liu, Jiayuan Ding, Wei Jin, Yuying Xie, Hui Liu, Jiliang Tang
      Single-Cell Multimodal Prediction via Transformers
      In Proceedings of 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2023

[11] Hua Liu, Haoyu Han, Wei Jin, Xiaorui Liu, Hui Liu
      Enhancing Graph Representations Learning with Decorrelated Propagation
      In Proceedings of 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2023

[12] Han Xu, Xiaorui Liu, Wentao Wang, Zitao Liu, Anil K. Jain, Jiliang Tang
      How does the Memorization of Neural Networks Impact Adversarial Robust Models?
      In Proceedings of 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2023

[13] Juanhui Li, Harry Shomer, Jiayuan Ding, Yiqi Wang, Yao Ma, Neil Shah, Jiliang Tang, Dawei Yin
      Are Graph Neural Networks Really Helpful for Knowledge Graph Completion?
      In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2023

[14] Haoyu Han, Xiaorui Liu, Haitao Mao, MohamadAli Torkamani, Feng Shi, Victor Lee, Jiliang Tang
      Alternately Optimized Graph Neural Networks
      In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML), 2023

[15] Rui Xue, Haoyu Han, MohamadAli Torkamani, Jian Pei, Xiaorui Liu
      LazyGNN: Large-Scale Graph Neural Networks via Lazy Propagation
      In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML), 2023

[16] Han Xu, Pengfei He, Jie Ren, Yuxuan Wan, Zitao Liu, Hui Liu, Jiliang Tang
      Probabilistic Categorical Adversarial Attack and Adversarial Training
      In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML), 2023

[17] Wenqi Fan, Xiangyu Zhao, Qing Li, Tyler Derr, Yao Ma, Hui Liu, Jianping Wang, and Jiliang Tang
      Adversarial Attacks for Black-box Recommender Systems via Copying Transferable Cross-domain User Profiles
      In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2023

[18] Wenqi Fan, Chengyi Liu, Yunqing Liu, Jiatong Li, Hang Li, Hui Liu, Jiliang Tang, Qing Li
      Generative Diffusion Models on Graphs: Methods and Applications
      In Proceedings of the 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2023

[19] Jamell Dacon and Jiliang Tang
      Beyond Race and Gender: A Look at Sociodemographic Biases Toward Persons with Disabilities
      In Proceedings in the 9th International Conference on Computational Social Science, 2023

[20] Jamell Dacon and Jiliang Tang
      Can We Identify and Dismantle ISMs that Plague Our Society: An Online Approach
      In Proceedings in the 9th International Conference on Computational Social Science, 2023

[21] Juanhui Li, Yao Ma, Wei Zeng, Suqi Cheng, Jiliang Tang, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin
      Graph Enhanced BERT for Query Understanding
      In Proceedings of 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2023

[22] Harry Shomer, Wei Jin, Wentao Wang, Jiliang Tang
      Toward Degree Bias in Embedding-Based Knowledge Graph Completion
      In Proceedings of the ACM Web Conference (WWW), 2023

[23] Wei Jin, Tong Zhao, Jiayuan Ding, Yozen Liu, Jiliang Tang, Neil Shah
      Empowering Graph Representation Learning with Test-Time Graph Transformation
      In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2023

[24] Jie Ren*, Han Xu*, Yuxuan Wan, Xingjun Ma, Lichao Sun, Jiliang Tang
      Transferable Unlearnable Examples
      In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2023
     

Publications in 2022

[1] Pengfei He, Haochen Liu, Xiangyu Zhao, Hui Liu, Jiliang Tang
     PROPN: Personalized Probabilistic Strategic Parameter Optimization in Recommendations
     In Proceedings of the 31st ACM International on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2022

[2] Haitao Mao*, Lixin Zou*, Xiaokai Chu, Jiliang Tang, Shuaiqiang Wang, Wenwen ye, Dawei yin
     A Large Scale Search Dataset for Unbiased Learning to Rank
     In Proceedings of the 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022

[3] Wentao Wang, Han Xu, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Bhavani Thuraisingham, Jiliang Tang
     Imbalanced Adversarial Training with Reweighting
     In Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Data Mining, 2022

[4] Jamell Dacon, Haochen Liu and Jiliang Tang
     Evaluating and Mitigating Inherent Linguistic Bias of African American English through Inference
     In Proceedings in the 29th International Conference on Computational Linguistics, 2022

[5] Jamell Dacon, Harry Shomer, Shaylynn Crum-Dacon, Jiliang Tang
     Detecting Harmful Online Conversational Content towards LGBTQIA+ Individuals
     In Proceedings of the Queer in AI Workshop at NAACL, 2022

[6] Yiqi Wang, Chaozhuo Li, Zheng Liu, Mingzheng Li, Jiliang Tang, Xing Xie, Lei Chen, Philip S. Yu
     An Adaptive Graph Pre-training Framework for Localized Collaborative Filtering
     In ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2022

[7] Wei Jin, Xianfeng Tang, Haoming Jiang, Zheng Li, Danqing Zhang, Jiliang Tang, Ying Bin
     Condensing Graphs via One-Step Gradient Matching
     In Proceedings of 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2022

[8] Wei Jin*, Xiaorui Liu*, Yao Ma, Charu Aggarwal, Jiliang Tang
     Feature Overcorrelation in Deep Graph Neural Networks: A New Perspective
     In Proceedings of 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2022

[9] Hongzhi Wen*, Jiayuan Ding*, Wei Jin*, Yuying Xie, Jiliang Tang
     Graph Neural Networks for Multimodal Single-Cell Data Integration
     In Proceedings of 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2022

[10] Jamell Dacon
      Towards a Deep Multi-layered Dialectal Language Analysis: A Case Study of African-American English
      In Proceedings of the Second Workshop on Bridging Human-Computer Interaction and Natural Language Processing (HCI+NLP) at NAACL, 2022

[11] Haochen Liu*, Yiqi Wang*, Wenqi Fan, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Shaili Jain, Yunhao Liu, Anil K. Jain and Jiliang Tang
      Trustworthy AI: A Computational Perspective
      In ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2022

[12] Jamell Dacon, Haochen Liu and Jiliang Tang
      Using Inference to Mitigate Linguistic Bias Against African American English
      In Proceedings of the 8th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), 2022

[13] Jamell Dacon and Jiliang Tang
      Examining Word Representations between #BlackLivesMatter Movement and its Counter Protests: 2013 to 2020
      In Proceedings of the 8th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), 2022

[14] Jamell Dacon
      Understanding African American English on a Token-Level Beyond Accuracy
      In Proceedings of the 8th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), 2022

[15] Wenqi Fan*, Xiaorui Liu*, Wei Jin, Xiangyu Zhao, Jiliang Tang, Qing Li
      Graph Trend Filtering Networks for Recommendation
      In Proceedings of 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2022

[16] Haochen Liu, Joseph Thekinen, Sinem Mollaoglu, Da Tang, Ji Yang, Youlong Cheng, Hui Liu and Jiliang Tang
      Toward Annotator Group Bias in Crowdsourcing
      In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2022

[17] Wei Jin, Lingxiao Zhao, Shichang Zhang, Yozen Liu, Jiliang Tang and Neil Shah
      Graph Condensation for Graph Neural Networks
      In Proceedings of International Conference on LearningRepresentations (ICLR), 2022

[18] Wei Jin, Xiaorui Liu, Xiangyu Zhao, Yao Ma, Neil Shah and Jiliang Tang
      Automated Self-Supervised Learning for Graphs
      In Proceedings of International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022

[19] Yao Ma, Xiaorui Liu, Neil Shah and Jiliang Tang
      Is Homophily a Necessity for Graph Neural Networks
      In Proceedings of International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022

[20] Haochen Liu, Da Tang, Ji Yang, Xiangyu Zhao, Hui Liu, Jiliang Tang and Youlong Cheng
      Rating Distribution Calibration for Selection Bias Mitigation in Recommendations
      In Proceedings of the 31st Web Conference (WWW), 2022

[21] Wentao Wang, Joseph Thekinen, Xiaorui Liu, Zitao Liu and Jiliang Tang
      Learning from Imbalanced Crowdsourced Labeled Data
      In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2022

[22] Yiqi Wang, Chaozhuo Li, Mingzheng Li, Wei Jin, Yuming Liu, Hao Sun, Xing Xie and Jiliang Tang
      Localized Graph Collaborative Filtering
      In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2022

[23] Xiangyu Zhao, Wenqi Fan, Hui Liu and Jiliang Tang
      Multi-type Urban Crime Prediction
      In Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
     

Publications in 2021

[1] Xiaorui Liu, Jiayuan Ding, Wei Jin, Han Xu, Yao Ma, Zitao Liu and Jiliang Tang
     Graph Neural Networks with Adaptive Residual
     In Proceedings of the 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021

[2] Xiangyu Zhao, Haochen Liu, Wenqi Fan, Hui Liu, Jiliang Tang, Chong Wang, Xudong Zheng, Xiaobing Liu and Xiwang Yang
     AdaED: Adaptive Embedding Dimension for Online Recommender Systems
     In Proceedings of the 21st IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2021

[3] Yao Ma, Xiaorui Liu, Tong Zhao, Yozen Liu, Jiliang Tang and Neil Shah
     A Unified View on Graph Neural Networks as Graph Signal Denoising
     In Proceedings of the 2021 ACM on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2021

[4] Tyler Derr, Hamid Karimi, Xiaorui Liu, Jiejun Xu and Jiliang Tang
     Deep Adversarial Network Alignment
     In Proceedings of the 2021 ACM on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2021

[5] Wei Jin, Xiaorui Liu, Yao Ma, Tyler Derr, Charu Aggarwal and Jiliang Tang
     Graph Feature Gating Networks
     In Proceedings of the 2021 ACM on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2021

[6] Haochen Liu, Da Tang, Ji Yang, Xiangyu Zhao, Jiliang Tang and Youlong Cheng
     Self-supervised Learning for Alleviating Selection Bias in Recommendation Systems
     In International Workshop on Industrial Recommendation Systems (IRS) at SIGKDD, 2021

[7] Zhiwei Wang, Zhengzhang Chen, Jingchao Ni, Hui Liu, Haifeng Chen and Jiliang Tang
     Multi-Scale One-Class Recurrent Neural Networks for Discrete Event Sequence Anomaly Detection
     In Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2021

[8] Xiangyu Zhao, Haochen Liu, Wenqi Fan, Hui Liu, Jiliang Tang and Chong Wang
     Automated Loss Function Search in Recommendations
     In Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2021

[9] Yao Ma, Suhang Wang, Tyler Derr, Lingfei Wu and Jiliang Tang
     Graph Adversarial Attack via Rewiring
     In Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2021

[10] Jamell Dacon and Haochen Liu
      Does Gender Matter in the News? Detecting and Examining Gender Bias in News Articles
      In Proceedings of the 7th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), 2021

[11] Xiaorui Liu, Wei Jin, Yao Ma, Yaxin Li, Hua Liu, Yiqi Wang, Ming Yan and Jiliang Tang
      Elastic Graph Neural Networks
      In Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML), 2021

[12] Han Xu, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Anil Jain and Jiliang Tang
      To be Robust or to be Fair: Towards Fairness in Adversarial Training
      In Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML), 2021

[13] Haochen Liu, Wei Jin, Hamid Karimi, Zitao Liu and Jiliang Tang
      The Authors Matter: Understanding and Mitigating Implicit Bias in Deep Text Classification
      In Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Findings of ACL, 2021

[14] Xiangyu Zhao, Long Xia, Lixin Zou, Dawei Yin, Hui Liu and Jiliang Tang
      User Simulation via Supervised Generative Adversarial Network
      In Proceedings of the 30th Web Conference (WWW), 2021

[15] Xiangyu Zhao, Haochen Liu, Hui Liu, Jiliang Tang, Weiwei Guo, Jun Shi, Sida Wang, Huiji Gao and Bo Long
      Field-aware Embedding Space Searching in Recommender Systems
      In Proceedings of the 30th Web Conference (WWW), 2021

[16] Xiaorui Liu, Yao Li, Rongrong Wang, Jiliang Tang and Ming Yan
      Linear Convergent Decentralized Optimization with Compression
      In Proceedings of the 9th International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021

[17] Han Xu, Yaxin Li, Xiaorui Liu, Hui Liu and Jiliang Tang
      Yet Meta Learning Can Adapt Fast, It Can Also Break Easily
      In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2021

[18] Xiangyu Zhao, Changsheng Gu, Haoshenglun Zhang, Xiwang Yang, Xiaobing Liu, Hui Liu and Jiliang Tang
      Online Advertising Impression Strategy in Recommender Systems
      In Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021

[19] Yaxin Li, Wei Jin, Han Xu and Jiliang Tang
      DeepRobust: A Platform for Adversarial Attacks and Defenses
      In Demonstrations Program of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021

[20] Wei Jin, Tyler Derr, Yiqi Wang, Yao Ma, Zitao Liu and Jiliang Tang
      Node Similarity Preserving Graph Convolutional Networks
      In Proceedings of the 14th ACM Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2021

[21] Wenqi Fan, Tyler Derr, Xiangyu Zhao, Yao Ma, Hui Liu, Jianping Wang, Jiliang Tang and Qing Li
      CopyAttack: Attacking Black-box Recommendations via Copying Cross-domain User Profiles
      In Proceedings of the 37th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2021
     

Publications in 2020

[1] Wei Jin, Yaxin Li, Han Xu, Yiqi Wang and Jiliang Tang
     Adversarial Attacks and Defenses on Graphs: A Review and Empirical Study
     [Repository Code]
     In ACM SIGKDD Explorations Newsletter (SIGKDD Explorations), 2020

[2] Yao Ma, Xiaorui Liu, Tong Zhao, Yozen Liu, Jiliang Tang and Neil Shah
     A Unified View on Graph Neural Networks as Graph Signal Denoising
     preprint, 2020

[3] Aaron Brookhouse*, Tyler Derr*, Hamid Karimi*, H. Russell Bernard and Jiliang Tang
     Road to the White House: Analyzing the Relations Between Mainstream and Social Media During the U.S. Presidential Primaries
     preprint, 2020

[4] Haochen Liu, Zitao Liu, Zhongqin Wu and Jiliang Tang
     Personalized Multimodal Feedback Generation in Education
     In Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), 2020

[5] Haochen Liu, Jamell Dacon, Wenqi Fan, Hui Liu, Zitao Liu and Jiliang Tang
     Does Gender Matter? Towards Fairness in Dialogue Systems
     In Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), 2020

[6] Haochen Liu, Wentao Wang, Yiqi Wang, Hui Liu, Zitao Liu and Jiliang Tang
     Mitigating Gender Bias for Neural Dialogue Generation with Adversarial Learning
     In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020

[7] Hamid Karimi, Tyler Derr, Kaitlin T. Torphy, Kenneth A. Frank and Jiliang Tang
     Understanding and Promoting Teacher Connections in Online Social Media: A Case Study on Pinterest
     In Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Education (TALE), 2020

[8] Wentao Wang, Tyler Derr, Yao Ma, Suhang Wang, Hui Liu, Zitao Liu and Jiliang Tang
     Learning from Incomplete Labeled Data via Adversarial Data Generation
     In Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2020

[9] Juanhui Li*, Yao Ma*, Yiqi Wang, Charu Aggarwal, Chang-Dong Wang, Jiliang Tang
     Graph Pooling with Representativeness
     In Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2020

[10] Wentao Wang, Guowei Xu, Wenbiao Ding, Gale Yan Huang, Guoliang Li, Jiliang Tang and Zitao Liu
      Representation Learning from Limited Educational Data with Crowdsourced Labels
      In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2020

[11] Wenqi Fan, Yao Ma , Qing Li, Jianping Wang, Guoyong Cai, Jiliang Tang and Dawei Yin
      A Graph Neural Network Framework for Social Recommendations
      In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2020

[12] Xiangyu Zhao, Long Xia, Lixin Zou, Dawei Yin, Hui Liu and Jiliang Tang
      Whole-Chain Recommendations
      In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2020

[13] Wei Jin, Tyler Derr, Haochen Liu, Yiqi Wang, Suhang Wang, Zitao Liu and Jiliang Tang
      Self-supervised Learning on Graphs: Deep Insights and New Direction
      preprint, 2020

[14] Wenqi Fan, Tyler Derr, Xiangyu Zhao, Yao Ma, Hui Liu, Jianping Wang, Jiliang Tang and Qing Li
      Attacking Black-box Recommendations via Copying Cross-domain User Profiles
      preprint, 2020

[15] Haochen Liu, Zhiwei Wang, Tyler Derr and Jiliang Tang
      Chat as Expected: Learning to Manipulate Black-box Neural Dialogue Models
      preprint, 2020

[16] Yiqi Wang*, Yao Ma*, Charu Aggarwal and Jiliang Tang
      Non-IID Graph Neural Networks
      preprint, 2020

[17] Hao Yuan, Jiliang Tang, Xia Hu and Shuiwang Ji
      XGNN: Towards Model-Level Explanations of Graph Neural Networks
      In Proceedings of the 26th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2020

[18] Wei Jin, Yao Ma, Xiaorui Liu, Xianfeng Tang, Suhang Wang and Jiliang Tang
      Graph Structure Learning for Robust Graph Neural Networks
      In Proceedings of the 26th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2020

[19] Xiangyu Zhao, Xudong Zheng, Xiwang Yang, Xiaobing Liu and Jiliang Tang
      Jointly Learning to Recommend and Advertise
      In Proceedings of the 26th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2020

[20] Yaxin Li, Wei Jin, Han Xu, Jiliang Tang
      DeepRobust: A PyTorch Library for Adversarial Attacksand Defenses
      preprint, 2020

[21] Haochen Liu*, Xiangyu Zhao*, Chong Wang, Xiaobing Liu and Jiliang Tang
      Automated Embedding Size Search in Deep Recommender Systems
      In Proceedings of 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2020

[22] Yao Ma, Ziyi Guo, Zhaochun Ren, Jiliang Tang and Dawei Yin
      Streaming Graph Neural Networks
      In Proceedings of 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2020

[23] Hamid Karimi*, Tyler Derr*, Jiangtao Huang and Jiliang Tang
      Online Academic Course Performance Prediction using Relational Graph Convolutional Neural Network
      In Proceedings of 13th International Conference on Educational Data Mining (EDM), 2020

[24] Hamid Karimi, Kaitlin T. Torphy, Tyler Derr, Kenneth A. Frank and Jiliang Tang
      Characterizing Teacher Connections in Online Social Media: A Case Study on Pinterest
      In proceedings of 2020 Annual ACM Conference on Learning at Scale, 2020

[25] Hang Li, Zhiwei Wang, Jiliang Tang, Wenbiao Ding and Zitao Liu
      Siamese Neural Networks for Class Activity Detection
      In Proceedings of the 21st International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED), 2020

[26] Hamid Karimi, Tyler Derr, Kaitlin T. Torphy, Kenneth A. Frank and Jiliang Tang
      Towards Improving Sample Representativeness of Teachers on Online Social Media: A Case Study on Pinterest
      In Proceedings of the 21st International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED), 2020

[27] Gale Yan Huang, Jiahao Chen, Haochen Liu, Weiping Fu, Wenbiao Ding, Jiliang Tang, Songfan Yang and Zitao Liu
      Neural Multi-Task Learning for Teacher Question Detection in Online Classrooms
      In Proceedings of the 21st International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED), 2020

[28] Tyler Derr, Zhiwei Wang, Jamell Dacon and Jiliang Tang.
      Link and Interaction Polarity Predictions in Signed Networks
      Social Network Analysis and Mining. 10(18). 2020

[29] Christina B.Azodi, Jiliang Tang and Shin-Han Shiu
      Opening the Black Box: Interpretable Machine Learning for Geneticists
      In Trends in Genetics, 2020

[30] Jie Zhuang, Tai-quan (Winson) Peng, Jiliang Tang and Yingcai Wu
      Mixed and blended emotional reactions to 2014 Ebola outbreak
      In Journal of Global Health, 2020

[31] Saket Sathe, Sayani Aggarwal and Jiliang Tang
      Gene Expression and Protein Function: A Survey of Deep Learning Methods
      In ACM SIGKDD Explorations, 2020

[32] Xiaorui Liu, Yao Li, Jiliang Tang, Ming Yan
      A Double Residual Compression Algorithm for Efficient Distributed Learning
      International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2020

[33] Xiangyu Zhao, Chong Wang, Ming Chen, Xudong Zheng, Xiaobing Liu and Jiliang Tang
      AutoEmb: Automated Embedding Dimensionality Search in Streaming Recommendations
      preprint, 2020

[34] Xiangyu Zhao and Jiliang Tang
      Exploring Spatio-Temporal and Cross-Type Correlations for Crime Prediction
      preprint, 2020

[35] Xiaoyang Wang, Yao Ma, Yiqi Wang, Wei Jin, Xin Wang and Jiliang Tang
      Traffic Flow Prediction via Spatial Temporal Graph Neural Network
      In Proceedings of the World Wide Web Conference (WWW), 2020

[36] Amin Javari, Tyler Derr, Pouya Esmailian, Jiliang Tang, Kevin Chen-Chuan Chang
      ROSE: Role-based Signed Network Embedding
      In Proceedings of the World Wide Web Conference (WWW), 2020

[37] Wenqi Fan, Yao Ma, Han Xu, Xiaorui Liu, Jianping Wang, Qing Li and Jiliang Tang
      Deep Adversarial Canonical Correlation Analysis
      In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2020

[38] Wentao Wang, Suhang Wang, Wenqi Fan, Zitao Liu and Jiliang Tang
      Global-and-Local Aware Data Generation for the Class Imbalance Problem
      In Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2020

[39] Teng Guo, Feng Xia, Shihao Zhen, Xiaomei Bai, Dongyu Zhang, Zitao Liu and Jiliang Tang
      Graduate Employment Prediction with Bias
      In Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020

[40] Zhiwei Wang, Hui Liu, Jiliang Tang, Songfan Yang, Gale Yan Huang and Zitao Liu
      Learning Multi-level Dependencies for Robust Word Recognition
      In Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020

[41] Tyler Derr
      Network Analysis with Negative Links
      In Proceedings of the International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2020

[42] Tyler Derr, Yao Ma, Wenqi Fan, Xiaorui Liu, Charu Aggarwal and Jiliang Tang
      Epidemic Graph Convolutional Network
      In Proceedings of the Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2020
     

Publications in 2019

[1] Suhas Ranganath, Xia Hu, Jiliang Tang, Suhang Wang and Huan Liu
     Understanding and Identifying Rhetorical Questions in Social Media
     In ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2019

[2] Ghazaleh Beigi, Jiliang Tang and Huan Liu
     Social Science-guided Feature Engineering: A Novel Approach to Signed Link Analysis
     In ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2019

[3] Hamid Karimi, Tyler Derr and Jiliang Tang
     Characterizing the Decision Boundary of Deep Neural Networks
     preprint, 2019

[4] Zhiwei Wang, Yao Ma, Zitao Liu and Jiliang Tang
     R-transformer: Recurrent neural network enhanced transformer
     preprint, 2019

[5] Zhiwei Wang, Xiaorui Liu, Jiliang Tang and Dawei Yin
     Weight Loss Prediction in Social-Temporal Context
     In IEEE International Conference on Healthcare Informatics (ICHI), 2019

[6] Wenqi Fan, Tyler Derr, Yao Ma, Jianping Wang, Jiliang Tang and Qing Li
     Deep Adversarial Social Recommendation
     In Proceedings of the Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019

[7] Wenqi Fan, Yao Ma, Dawei Yin, Jianping Wang, Jiliang Tang and Qing Li
     Deep Social Collaborative Filtering
     In Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys), 2019

[8] Han Xu, Yao Ma, Haochen Liu, Debayan Deb, Hui Liu, Jiliang Tang and Anil Jain
     Adversarial attacks and defenses in images, graphs and text: A review
     In International Journal of Automation and Computing (IJAC), 2019

[9] Haochen Liu, Jamell Dacon, Wenqi Fan, Hui Liu, Zitao Liu and Jiliang Tang
     Does Gender Matter? Towards Fairness in Dialogue Systems
     preprint, 2019

[10] Haochen Liu, Tyler Derr, Zitao Liu and Jiliang Tang
      Say what I want: Towards the dark side of neural dialogue models
      preprint, 2019

[11] Hamid Karimi, Tyler Derr, Aaron Brookhouse and Jiliang Tang
      Multi-Factor Congressional Vote Prediction
      In International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2019

[12] Tyler Derr, Cassidy Johnson, Yi Chang and Jiliang Tang
      Balance in Signed Bipartite Networks
      In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2019

[13] Yao Ma, Suhang Wang, Charu C. Aggarwal and Jiliang Tang
      Graph Convolutional Networks with EigenPooling
      In Proceedings of 25th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2019

[14] Tyler Derr, Hamid Karimi, Xiaorui Liu, Jiejun Xu and Jiliang Tang
      Deep Adversarial Network Alignment
      Preprint, 2019

[15] Xiangyu Zhao, Long Xia, Jiliang Tang and Dawei Yin
      Deep Reinforcement Learning for Search, Recommendation and Online Advertising: A Survey
      In ACM SIGWEB Newsletter (SIGWEB), 2019

[16] Hamid Karimi and Jiliang Tang
      Learning Hierarchical Discourse-level Structure for Fake News Detection
      Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HTL), 2019

[17] Wenqi Fan, Yao Ma, Qing Li, Yuan He, Eric Zhao, Jiliang Tang and Dawei Yin
      Graph Neural Networks for Social Recommendation
      In Proceedings of the Web Conference (WWW), 2019

[18] Tianqiao Liu, Zhiwei Wang , Jiliang Tang, Songfan Yang and Zitao Liu
      Recommender Systems with Heterogeneous Side Information
      In Proceedings of the 28th International Conference on World Wide Web (WWW), 2019

[19] Yao Ma, Suhang Wang, Charu C. Aggarwal, Dawei Yin and Jiliang Tang
      Multi-dimensional Graph Convolutional Networks
      Proceedings of the Nineteenth SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2019

[20] Guowei Xu, Wenbiao Ding, Jiliang Tang, Songfan Yang, Gale Yan Huang and Zitao Liu
      Learning Effective Embeddings from Crowdsourced Labels: An Educational Case Study
      In Proceedings of IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2019
     

Publications in 2018

[1] Tyler Derr and Jiliang Tang
     Congressional Vote Analysis Using Signed Networks
     In International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), 2018

[2] Zhiwei Wang, Yao Ma, Dawei Yin and Jiliang Tang
     Linked Recurrent Neural Networks
     Preprint, 2018

[3] Yao Ma, Ziyi Guo, Zhaochun Ren, Eric Zhao, Jiliang Tang, Dawei Yin
     Streaming Graph Neural Networks
     Preprint, 2018

[4] Hamid Karimi, Jiliang Tang and Yanen Li
     Toward End-to-End Deception Detection in Videos
     In Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Big Data, 2018

[5] Tyler Derr, Yao Ma and Jiliang Tang
     Signed Graph Convolutional Networks
     IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2018

[6] Tyler Derr, Charu Aggarwal and Jiliang Tang
     Signed Network Modeling Based on Structural Balance Theory
     Proceedings of the 2018 ACM on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2018

[7] Xiangyu Zhao, Long Xia, Liang Zhang, Zhuoye Ding, Dawei Yin and Jiliang Tang
     Deep Reinforcement Learning for Page-wise Recommendations
     In Proceedings of the 12th ACM Recommender Systems Conference, 2018

[8] Tyler Derr, Chenxing Wang, Suhang Wang and Jiliang Tang
     Relevance Measurements in Online Signed Social Networks
     In ACM SIGKDD 14th International Workshop on Mining and Learning with Graphs (MLG), 2018

[9] Xiangyu Zhao, Liang Zhang, Zhuoye Ding, Long Xia, Jiliang Tang and Dawei Yin
     Recommendations with Negative Feedback via Pairwise Deep Reinforcement Learning
     In Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, 2018

[10] Xiangyu Zhao, Jiliang Tang
      Crime in Urban Areas: A Data Mining Perspective
      ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 2018

[11] Hamid Karimi
      Interpretable Multimodal Deception Detection in Videos
      Proceedings of the ACM International Conference on Multimodal Interaction, 2018

[12] Tyler Derr, Zhiwei Wang and Jiliang Tang
      Opinions Power Opinions: Joint Link and Interaction Polarity Predictions in Signed Networks
      Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2018

[13] Yao Ma, Suhang Wang and Jiliang Tang
      Local and Global Information Preserved Network Embedding
      IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2018

[14] Hamid Karimi, Courtland VanDam, Liyang Ye, Jiliang Tang
      End-to-End Compromised Account Detection
      IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2018 *Best Paper Award*

[15] Courtland VanDam, Pang-Ning Tan, Jiliang Tang and Hamid Karimi
      CADET: A Multi-View Learning Framework for Compromised Account Detection on Twitter
      IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2018

[16] Hamid Karimi, Proteek Roy, Sari Saba-Sadiya, Jiliang Tang
      Multi-Source Multi-Class Fake News Detection
      Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics, 2018

[17] Yao Ma, Jiliang Tang and Charu Aggarwal
      Feature Engineering for Data Streams
      Feature Engineering for Machine Learning and Data Analytics (CRC Press), 2018

[18] Yao Ma, Zhaochun Ren, Ziheng Jiang, Jiliang Tang, Dawei Yin.
      Multidimensional network embedding with hierarchical structures
      Proceedings of the 11th ACM Conference on Web Search and Data Mining (WSDM) 2018

[19] Hongshen Chen, Zhaochun Ren, Jiliang Tang, Yihong Eric Zhao and Dawei Yin
      Hierarchical Variational Memory Network for Dialogue Generation
      In Proceedings of the 27th International Conference on World Wide Web (WWW), 2018

[20] Jundong Li, Jiliang Tang, Yilin Wang, Yali Wan, Yi Chang and Huan Liu
      Understanding and Predicting Delay in Reciprocal Relations
      In Proceedings of the 27th International Conference on World Wide Web (WWW), 2018

[21] Tian Xie, Chi-Yu Li, Guan-Hua Tu and Jiliang Tang
      How Voice Service Threatens Cellular-connected IoT Devices in the Operational 4G LTE Networks
      In IEEE ICC Communication and Information Systems Security Symposium, 2018

[22] Makoto Yamada, Jiliang Tang et al.
      Ultra High-Dimensional Nonlinear Feature Selection for Big Biological Data
      IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2018

[23] Suhang Wang, Jiliang Tang, Yilin Wang and Huan Liu
      Exploring Hierarchical Structures for Recommender Systems
      IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2018

[24] Hongshen Chen, Xiaorui Liu, Dawei Yin and Jiliang Tang.
      A Survey on Dialogue Systems: Recent Advances and New Frontiers
      SIGKDD Explorations, 2018

[25] Kai Shu, Suhang Wang, Jiliang Tang, Yilin Wang, Huan Liu.
      CrossFire: Cross Media Joint Friend and Item Recommendations
      Proceedings of the 11th ACM Conference on Web Search and Data Mining (WSDM) 2018

[26] Meizi Zhou, Zhuoye Ding, Jiliang Tang, Dawei Yin.
      Micro Behaviors: A New Perspective in E-commerce Recommender Systems
      Proceedings of the 11th ACM Conference on Web Search and Data Mining (WSDM) 2018

[27] Zihan Wang, Ziheng Jiang, Zhaochun Ren, Jiliang Tang, Dawei Yin.
      A Path-constrained Framework for Discriminating Substitutable and Complementary Products in E-commerce
      In Proceedings of the 11th ACM Conference on Web Search and Data Mining (WSDM) 2018

[28] Yilin Wang, Suhang Wang, Guojun Qi, Jiliang Tang, Baoxin.
      Weakly Supervised Facial Attribute Manipulation via Deep Adversarial Network
      IEEE Winter Conf. on Applications of Computer Vision (WACV), 2018

Publications in 2017

[1] Xiangyu Zhao, Liang Zhang, Zhuoye Ding, Dawei Yin, Yihong Zhao and Jiliang Tang
     Deep Reinforcement Learning for List-wise Recommendations
     Preprint, 2017

[2] Zhiwei Wang, Tyler Derr, Dawei Yin and Jiliang Tang.
     Understanding and Predicting Weight Loss with Mobile Social Networking Data
     Proceedings of the 26th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2017

[3] Xiangyu Zhao, Dawei Yin and Jiliang Tang.
     Modeling Temporal-Spatial Correlation for Crime Predictions
     Proceedings of the 26th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2017

[4] Suhang Wang, Charu Aggarwal, Jiliang Tang, Huan Liu.
     Attributed Signed Network Embedding
     Proceedings of the 26th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2017

[5] Jundong Li, Harsh Dani, Xia Hu, Jiliang Tang, Yi Chang and Huan Liu.
     Attributed Network Embedding for Learning in a Dynamic Environment
     Proceedings of the 26th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2017

[6] Jundong Li, Kewei Cheng, Suhang Wang, Fred Morstatter, Robert P. Trevino, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Feature Selection: A Data Perspective
     ACM Computing Surveys (CSUR), 2017

[7] Kai Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspectives
     SIGKDD Explorations, 2017

[8] Yang Li, Quan Pan, Tao Yang, Suhang Wang, Jiliang Tang and Erik Cambria.
     Learning Word Representations for Sentiment Analysis
     Cognitive Computation, 2017

[9] Courtland VanDam, Jiliang Tang and Pang-ning Tan.
     Understanding Compromised Accounts on Twitter
     IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI), 2017

[10] Guo-Jun Qi, Jiliang Tang, Jingdong Wang and Jiebo Luo.
      Mixture Factorized Ornstein-Uhlenbeck Processes for Time-Series Forecasting
      ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2017

[11] Yuening Hu, Changsung Kang, Jiliang Tang, Dawei Yin and Yi Chang.
      Large-scale Location Prediction for Web Pages
      IEEE Trans on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2017

[12] Jundong Li, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Reconstruction-based Unsupervised Feature Selection: An Embedded Approach
      Proceedings of the 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017

[13] Suhas Ranganth, Suhang Wang, Xia Hu, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Facilitating Time Critical Information Seeking in Social Media
      IEEE Trans on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2017

[14] Jundong Li, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Recent Advances in Feature Selection: A Data Perspective
      Tutorial in ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2017

[15] Lin Chen, Jiliang Tang and Baoxin Li
      Supervised Feature Selection for Multi-class Data
      Proceedings of the Seventeenth SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2017

[16] Suhang Wang, Yilin Wang, Jiliang Tang, Charu Aggarwal, Suhas Ranganath and Huan Liu
      Exploiting Hierarchical Structures for Unsupervised Feature Selection
      Proceedings of the Seventeenth SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2017

[17] Suhang Wang, Jiliang Tang, Charu Aggarwal, Yi Chang and Huan Liu
      Signed Network Embedding in Social Media
      Proceedings of the Seventeenth SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2017

[18] Yang Li, Suhang Wang, Quan Pan, Tao Yang and Jiliang Tang
      Price Recommendation on Vacation Rental Websites
      Proceedings of the Seventeenth SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2017

[19] Yilin Wang, Jiliang Tang, Jundong Li, Baoxin Li, Yali Wan, Clayton Mellina, Neil O'Hare and Yi Chang
      Understanding and Discovering Deliberate Self-harm Content in Social Media
      Proceedings of International World Wide Web Conference (WWW), 2017

[20] Shiyu Chang, Yang Zhang, Jiliang Tang, Dawei Yin, Yi Chang, Mark Hasegawa-Johnson and Thomas Huang
      Streaming Recommender Systems
      Proceedings of International World Wide Web Conference (WWW), 2017

[21] Suhang Wang, Yilin Wang, Jiliang Tang, Kai Shu, Suhas Ranganath and Huan Liu
      What Your Images Reveal: Exploiting Visual Contents for Point-of-Interest Recommendation
      Proceedings of International World Wide Web Conference (WWW), 2017

[22] Kai Shu, Suhang Wang, Jiliang Tang, Reza Zafarani and Huan Liu
      User Identity Linkage across Online Social Netwroks: A Review
      In ACM SIGKDD Explorations, 2017

[23] Kewei Cheng, Jundong Li, Jiliang Tang and Huan Liu
      Unsupervised Sentiment Analysis with Signed Social Networks
      Proceedings of the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017

[24] Yilin Wang, Suhang Wang, Jiliang Tang, Guojun Qi, Huan Liu and Baoxin Li
      CLARE:A Joint Approach to Label Classification and Tag Recommendation
      Proceedings of the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017

[25] Lu Jiang, Yannis Kalantidis, Liangliang Cao, Sachin Farfade, Jiliang Tang and Alex Hauptmann
      Delving Deep into Personal Photo and Video Search
      In the 10th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2017

Publications in 2016

[1] Huan Liu, Fred Morstatter, Jiliang Tang and Reza Zafarani
     The good, the bad and the ugly: uncovering novel research opportunities in social media mining
     In International Journal of Data Science and Analytics, 2016

[2] Yunlong He, Jiliang Tang, Hua Ouyang, Changsung Kang, Dawei Yin and Yi Chang.
     Learning to Rewrite Queries
     In Proceedings of 25th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2016

[3] Suhang Wang, Jiliang Tang, Fred Morstatter and Huan Liu.
     Paired Restricted Boltzmann Machine for Linked Data
     In Proceedings of 25th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2016

[4] Suhang Wang, Jiliang Tang, Charu Aggarwal and Huan Liu.
     Linked Document Embedding for Classification
     In Proceedings of 25th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2016

[5] Jiliang Tang, Yi Chang, Charu Aggarwal and Huan Liu.
     A Survey of Signed Network Mining in Social Media
     To appear in ACM Computing Surveys

[6] Dawei Yin, Yuening Hu, Jiliang Tang, Tim Daly Jr., Mianwei Zhou, Hua Ouyang, Jianhui Chen, Changsung Kang, Hongbo Deng, Chikashi Nobata, Jean-Marc Langlois and Yi Chang.
     Ranking Relevance in Yahoo Search
     In Proceedings of the 22nd annual ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2016

[7] Shiyu Chang, Yang Zhang, Jiliang Tang, Dawei Yin, Yi Chang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang.
     Positive-Unlabeled Learning in Streaming Networks
     In Proceedings of the 22nd annual ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2016

[8] Ruifang He, Yang Liu, Guangchuan Yu, Jiliang Tang, Qinghua Hu and Jianwu Dang
     Twitter Summarization with Social-Temporal Context
     to appear in World Wide Web Journal

[9] Yi Chang, Jiliang Tang, Dawei Yin, Makoto Yamada and Yan Liu.
     Timeline Summarization with Life Cycle Models from Social Media
     Proceedings of the 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2016

[10] Yilin Wang, Suhang Wang, Jiliang Tang, Huan Liu and Baoxin Li.
      PPP: Joint Pointwise and Pairwise Image Label Prediction
      IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016

[11] Ruifang He, Jiliang Tang, Pinghua Gong, Qinghua Hu and Bo Wang.
      Multi-document summarization via group sparse learning
      Information Sciences, 2016

[12] Ghazaleh Beigi, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Signed Link Analysis in Social Media Networks
      The 10th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2016

[13] Suhas Ranganth, Xia Hu, Jiliang Tang, Suhang Wang and Huan Liu.
      Identifying Rhetorical Questions in Social Media
      The 10th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2016

[14] Pritam Gundecha, Jiliang Tang, Xia Hu and Huan Liu.
      Exploring Personal Attributes from Unprotected Interactions
      The 10th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2016

[15] Jundong Li, Kewei Cheng, Suhang Wang, Fred Morstatter, Robert P. Trevino, Jiliang Tang and Huan Liu
      Feature Selection: A Data Perspective
      scikit-feature (an open-source feature selection repository in Python)

[16] Jiliang Tang, Charu Aggarwal and Huan Liu.
      Node Classification in Signed Social Networks
      SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2016

[17] Ghazaleh Beigi, Jiliang Tang, Suhang Wang and Huan Liu.
      Exploiting Emotional Information for Trust/Distrust Prediction
      SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2016

[18] Jiliang Tang, Charu Aggarwal and Huan Liu.
      Recommendations in Signed Social Networks
      the 25nd International World Wide Web Conference (WWW), 2016

[19] Suhas Ranganath, Xia Hu, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Understanding and Identifying Advocates of Political Campaigns on Social Media
      ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2016

[20] Suhas Ranganath, Fred Morstatter, Xia Hu, Jiliang Tang, Suhang Wang and Huan Liu.
      Predicting Online Protest Participation of Social Media Users
      the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016

[21] Jiliang Tang, SuhangWang, Xia Hu, Dawei Yin, Yingzhou Bi, Yi Chang and Huan Liu.
      Recommendation with Social Dimensions
      the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016

Publications in 2015

[1] Jiliang Tang and Huan Liu.
     Trust in Social Media
     Morgan Claypool & Publishers, 2015

[2] Suhang Wang, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Feature Selection
     Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining, 2015

[3] Jiliang Tang, Huiji Gao, Atish Das Sarma, Yingzhou Bi and Huan Liu.
     Trust Evolution: Modeling and Its Applications
     IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2015

[4] Suhas Ranganath, Suhang Wang, Xia Hu, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Facilitating Time-Critical Information Seeking in Social Media
     the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2015

[5] Yunzhong Liu, Yi Chen, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Context-Aware Experience Extraction from Online Health Forums
     IEEE International Conference on Healthcare Informatics (ICHI), 2015

[6] Suhang Wang, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Toward Dual Roles of Users in Recommender Systems
     ACM International Conference of Information and Knowledge Management (CIKM), 2015

[7] Jundong Li, Xia Hu, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Unsupervised Streaming Feature Selection in Social Media
     ACM International Conference of Information and Knowledge Management (CIKM), 2015

[8] Shiyu Chang, Wei Han, Jiliang Tang, Guo-Jun Qi, Charu Aggarwal and Thomas Huang.
     Heterogeneous Network Embedding via Deep Architectures
     ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining(KDD), 2015

[9] Suhang Wang, Jiliang Tang, Yilin Wang and Huan Liu.
     Exploring Implicit Hierarchical Structures for Recommender Systems
     International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2015

[10] Yilin Wang, Suhang Wang, Jiliang Tang, Huan Liu and Baoxin Li.
      Unsupervised Sentiment Analysis for Social Media Images
      International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2015 [Project Webpage]

[11] Jiliang Tang, Chikashi Nobata, Anlei Dong, Yi Chang and Huan Liu.
      Propagation-based Sentiment Analysis for Microblogging Data
      SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2015

[12] Suhang Wang, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Embedded Unsupervised Feature Selection
      the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2015

[13] Huiji Gao, Jiliang Tang, Xia Hu and Huan Liu.
      Content-Aware Point of Interest Recommendation on Location-Based Social Networks
      the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2015

[14] Suhas Ranganath, Jiliang Tang, Xia Hu, Hari Sundaram and Huan Liu.
      Leveraging Social Foci for Information Seeking in Social Media
      the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2015

[15] Ying Wang, Xin Wang, Jiliang Tang, Wanli Zuo and Guoyong Cai.
      Modeling Status Theory in Trust Prediction
      the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2015

[16] Jiliang Tang, Shiyu Chang, Charu Aggarwal and Huan Liu.
      Negative Link Prediction in Social Media
      [Slides]
      ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2015

Publications in 2014

[1] Mohammad Ali Abbasi, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Trust Aware Recommender Systems
     in Machine Learning book on computational trust, Chapman and Hall/CRC Press

[2] Jiliang Tang, Salem Alelyani and Huan Liu.
     Feature Selection for Classification: A Review
     in Data Classification: Algorithms and Applications. Editor: Charu Aggarwal, CRC Press

[3] Pritam Gundecha , Geoffrey Barbier, Jiliang Tang and Huan Liu.
     User Vulnerability and its Reduction on a Social Networking Site
     ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 2014

[4] Jiliang Tang and Huan Liu.
     An Unsupervised Feature Selection Framework for Social Media Data
     IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2014

[5] Jiliang Tang and Huan Liu.
     Feature Selection for Social Media Data
     ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 2014

[6] Huiji Gao, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Solving the Cold Start Problem in Location Recommendation with Geo-Social Correlations
     Data mining and Knowledge Discovery (DMKD), 2014

[7] Huiji Gao, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Personalized Location Recommendation on Location-based Social Network
     Tutorial on The ACM Recommender System conference (Recsys), 2014

[8] Jiliang Tang, Jie Tang and Huan Liu.
     Recommendation in Social Media - Recent Advances and New Frontier
     Tutorial on 20th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2014

[9] Jiliang Tang and Huan Liu.
     Trust in Social Computing
     Tutorial on the 23nd International World Wide Web Conference (WWW), 2014

[10] Xia Hu, Jiliang Tang, Huiji Gao and Huan Liu.
      Social Spammer Detection with Sentiment Information
      IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2014

[11] Jiliang Tang, Xia Hu, Yi Chang and Huan Liu.
      Predictability of Distrust with Interaction Data
      ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2014

[12] Jiliang Tang, Xia Hu and Huan Liu.
      Is Distrust the Negation of Trust? The Value of Distrust in Social Media
      ACM Hypertext conference (HT), 2014

[13] Mohammad Ali Abbasi, Reza Zafarani, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Am I More Similar to My Followers or Followees? Homophily Effect in Directed Online Social Networks
      ACM Hypertext conference (HT), 2014

[14] Mohammad Ali Abbasi, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Scalable Learning of Users' Preferences Using Networked Data
      ACM Hypertext conference (HT), 2014

[15] Guoyong Cai, Jiliang Tang, Yiming Wen.
      Trust Prediction with Temporal Dynamics
      Web-Age Information Management, 2014

[16] Xia Hu, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Leveraging Knowledge across Media for Spammer Detection in Microblogging
      In Proceedings of the 37th Annual ACM SIGIR Conference (SIGIR), 2014.

[17] Xia Hu, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Online Social Spammer Detection
      In Proceedings of the 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2014

[18] Jiliang Tang, Xia Hu, Huiji Gao and Huan Liu.
      Discriminant Analysis for Unsupervised Feature Selection
      the 14th SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2014

Publications in 2013

[1] Salem Alelyani, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Feature Selection for Clustering: A Review
     in Data Clustering: Algorithms and Applications, Editor: Charu Aggarwal and Chandan Reddy, CRC Press.

[2] Jiliang Tang , Yi Chang and Huan Liu.
     Mining Social Media with Social Theories: A Survey
     SIGKDD Explorations, 2013

[3] Jiliang Tang , Xia Hu and Huan Liu.
     Social Recommendation: A Review
     Social Network Analysis and Mining (SNAM), 2013

[4] Huiji Gao, Jiliang Tang, Xia Hu and Huan Liu.
     Modeling Temporal Effects of Human Mobile Behavior on Location-Based Social Networks
     ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2013

[5] Jiliang Tang , Huiji Gao, Xia Hu and Huan Liu.
     Context-Aware Review Helpfulness Rating Prediction
     the ACM Conference Series on Recommender Systems (RecSys), 2013

[6] Huiji Gao, Jiliang Tang, Xia Hu and Huan Liu.
     Exploring Temporal Effects for Location Recommendation on Location-Based Social Networks
     the ACM Conference Series on Recommender Systems (RecSys), 2013

[7] Huiji Gao, Xufei Wang, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Network Denoising in Social Media
     the 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining (ASONAM), 2013

[8] Jiliang Tang, Xia Hu, Huiji Gao and Huan Liu.
     Exploiting Local and Global Social Context for Recommendation
     the 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2013

[9] Xia Hu, Jiliang Tang, Yanchao Zhang and Huan Liu.
     Social Spammer Detection in Microblogging
     the 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2013

[10] Xia Hu, Jiliang Tang, Huiji Gao and Huan Liu.
      Unsupervised Sentiment Analysis with Emotional Signals
      the 22nd International World Wide Web Conference (WWW), 2013

[11] Jiliang Tang and Huan Liu.
      CoSelect: Feature Selection with Instance Selection for Social Media Data
      the 13th SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2013

[12] Jiliang Tang, Xia Hu, Huiji Gao and Huan Liu.
      Unsupervised Feature Selection for Multi-view Data in Social Media
      the 13th SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2013

[13] Xia Hu, jiliang Tang, Huiji Gao and Huan Liu.
      ActNeT: Active Learning for Networked Texts in Microblogging
      the 13th SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2013

[14] Jiliang Tang, Huiji Gao, Xia Hu and Huan Liu.
      Exploiting Homophily Effect for Trust Prediction
      the 6th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2013

[15] Xia Hu, Lei Tang, Jiliang Tang and Huan Liu.
      Exploiting Social Relations for Sentiment Analysis in Microblogging
      the 6th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2013

Publications in 2012 and Before

[1] Huiji Gao, Jiliang Tang and Huan Liu.
     gSCorr: Modeling Geo-Social Correlations for New Check-ins on Location-Based Social Networks
     ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2012

[2] Huiji Gao, Jiliang Tang and Huan Liu.
     Mobile Location Prediction in Spatio-Temporal Context
     Nokia Mobile Data Challenge Workshop 2012
     The 3rd Place Dedicated Task 2: Next Location Prediction

[3] Jiliang Tang and Huan Liu.
     Unsupervised Feature Selection for Linked Social Media Data
     [video]
     the Eighteenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2012

[4] Jiliang Tang, Huiji Gao, Huan Liu and Atish Das Sarma.
     eTrust: Understanding Trust Evolution in an Online World
     [video]
     the Eighteenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2012

[5] Huiji Gao, Jiliang Tang, Huan Liu.
     Exploring Social-Historical Ties on Location-Based Social Networks
     the Sixth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2012

[6] Jiliang Tang, Huan Liu.
     Feature Selection with Linked Data in Social Media
     SIAM International Conference on Data Mining (SDM), 2012

[7] Jiliang Tang, Huiji Gao and Huan Liu.
     mTrust: Discerning Multi-Faceted Trust in a Connected World
     the 5th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2012

[8] Jiliang Tang, Xufei Wang, Huiji Gao, Xia Hu and Huan Liu.
     Enriching Short Texts Representation in MicroBlog for Clustering
     [Dataset]
     Frontiers of Computer Science, 2012

[9] Jiliang Tang, Xufei Wang and Huan Liu.
     Integrating Social Media Data for Community Detection
     MSM-MUSE, 2011

[10] Xufei Wang, Jiliang Tang, Huan Liu.
      Document Clustering via Matrix Representation
      the 11th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2011